תחומי פעילות


חוות דעת אקטואריות

חוות דעת אקטואריות בכל תחומי הנזיקין- נכות מעבודה, נכות כללית, שארים, תלויים, ניידות וכיוצא בזה.

חוות דעת אקטואריות בתחום הפנסיה

פנסיה והפסדים מפנסיה.

הפסדי הכנסה והשתכרות

חוות דעת אקטואריות באיזוני משאבים בין בני זוג

התחייבויות עובדים עפ"י כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית IAS19

הערכות שווי של עסקים וחברות

חוות דעת כלכליות

אתר זה נבנה באמצעות